วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ความหมายของเทคโนโลยี


เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มี
ความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
กระบวนการให้การศึกษาได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับมนุษย์และสังคมแต่ละยุคสมัย
มาโดยตลอด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาได้พยายามคิดค้นหาวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนทำให้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในวงการศึกษาและงานสาขาต่าง ๆ มากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: