วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ณัฐวิภา แดงน้อย


ที่อยู่ : 433/10 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง
อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000.


การทำงาน : ครูเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองราชบุรี)


การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


ปัจจุบัน : กำลังศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ณ. ศูนย์ราชโบริกานุเคราะห์ รุ่นที่ 10 เลขที่ 25

1 ความคิดเห็น:

yawaiam กล่าวว่า...

นักเรียนโชคดี ที่มีคุณครูขยัน